SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario del 26 de octubre de 2023
Lotutako dokumentazioa:
20231026_GALDAKAO.mp4
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2023KO IRAILAREN 28KO OSOKO BILKURAREN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. / 1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 0:02:37
2.- 5052/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023KO 12. KREDITU ALDAKETA ONARTZEARI BURUZKOA./2.- EXP. 5052/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 12/2023. 0:03:09
3.- 5084/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023KO TRANSFERENTZIEN ERANSKINAREN LAUGARREN ALDAKETA ONARTZEARI BURUZKOA. /3.- EXP. 5084/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ANEXO TRANSFERENCIAS 4/2023 0:03:09
4.- 4330/2023 ESP.: HERRITARRAK-AKATETZA INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, TOKIKO MERKATARITZAN ESKOLA-MATERIALA EROSTEAGATIKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK ONARTZEARI BURUZKOA. 4.- EXP. 4330/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA-ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR EN EL COMERCIO LOCAL. 0:13:46
5.- EH BILDU UDAL TALDEKO MOZIOA: EUSKALGINTZAREKIN BAT EGITEA (GALDAKAO BAGABIZ EUSKARA ELKARTEA). 5.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL EH BILDU: ADHESIÓN A EUSKALGINTZA (GALDAKAO BAGABIZ EUSKARA ELKARTEA). 0:56:55
6.- 5051/2023 ESP. 2023KO 11. KREDITU ALDAKETAREN BERRI EMATEA. 6.- EXP. 5051/2023. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 11/2023. 1:29:38
7.- 5056/2023 ESP. 2023KO AURREKONTUAREN HIRUGARREN HIRUHILEKOREN EXEKUZIOAREN BERRI EMATEA. 7.- EXP. 5056/2023. DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2023. 1:29:50
8.- 2023KO IRAILAREN 20TIK URRIAREN 17RA ARTE EMANDAKO ALKATETZA-DEKRETUEN ETA ZINEGOTZI DELEGATUEN EBAZPENEN KONTU EMATEA. / 8.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE CONCEJALÍAS DELEGADAS DICTADOS DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 17 DE OCTUBRE DE 2023 1:30:05
9.- GALDERAK ETA ESKAERAK /9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 1:30:25
FIN DE LA SESIÓN 1:32:38