SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario del 28 de septiembre de 2023
Lotutako dokumentazioa:
20230928_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura_2023-09-28.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura_2023-09-28_Akordioak.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2023ko uztailaren 27ko Osoko Bilkuraren bideoaktaren onespena, hala badagokio./1.- Aprobación, si procede, de la video-acta de la sesión de 27 de julio de 2023 0:0:50
2.- 4028/2023 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2023ko Aurrekontua Betearazteko Arauaren aldaketari buruzkoa./ 2.- Exp. 4028/2023 Dictamen de la Comisión Informativa Hacienda y Régimen Interior de modificación de la Norma de Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2023. 0:01:40
3.- 1745/2023 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2023ko 9. Kreditu aldaketa onartzeari buruzkoa./ 3.- Exp. 1745/2023 Dictamen de la Comisión Informativa Hacienda y Régimen Interior de aprobación de la modificación de crédito nº 9/2023. 0:03:24
4.- 2901/2023 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2023ko 10. Kreditu aldaketa onartzeari buruzkoa. / 4.- Exp. 2901/2023 Dictamen de la Comisión Informativa Hacienda y Régimen Interior de aprobación de la modificación de crédito nº 10/2023. 0:15:32
5.- 4420/2023 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Eguzkibegi ikastolako gelak eraberritzeko obra udalaren interes edo onura berezikotzat jotzeko eta obren gaineko zergan % 95eko hobaria emateko / 5.- Exp. 4420/2023 Dictamen de la Comisión Informativa Hacienda y Régimen Interior para declaración de especial interés o utilidad municipal la obra para la reforma de aulas de ikastola Eguzkibegi y concesión de una bonificación del 95% en el impuesto de obras.. 0:29:29
6.- EAJ-PNV udal taldearen mozioa: Hiri autobus zerbitzuaren kontratua aldatzeko proposamena. / 6.- Moción del grupo municipal EAJ-PNV: Propuesta de modifiación del contrato del servicio de bus urbano. 0:36:36
7.- Usansoloko EAJ-PNVren mozioa: Hiri autobus zerbitzuaren kontratua aldatzeko eta zerbitzu guztien parekagarritasuna berrikusteko proposamena. / 7.- Moción de EAJ-PNV de Usansolo: Propuesta de modifiación del contrato del servicio de bus urbano y revisión de la equiparabilidad del conjunto de servicios. 01:29:51
8.- 4534/2023 Esp. 2023ko 8. Kreditu aldaketaren berri ematea. / 8.- Exp. 4534/2023. Dar cuenta de la modificación de crédito nº 8/2023. 01:30:08
9. Ondoko Alkate Dekretuen kontu ematea / 9. Conocimiento de las Resoluciones de Alcaldía 01:30:31
10.- 2023ko uztailaren 19tik irailaren 19ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. / 10.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 19 de julio hasta el 19 de septiembre de 2023. 01:30:46
11.- Galderak eta eskaerak / 11.- Ruegos y preguntas 01:31:04
FIN DE LA SESIÓN 1:35:02