SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 30-06-2022
Lotutako dokumentazioa:
20220630_GALADAKAO.mp4
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2022ko maiatzaren 12 eta 26ko Osoko bilkuraren akten onespena, hala badagokio. / 1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias de 12 y 26 de mayo de 2022. 0:03:51
2.- 401/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2021eko ekitaldiko talde politikoei emandako dirulaguntzen justifikazioa onartzeari buruzkoa. / 2.- Exp. 401/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de aprobación de la justificación de las asignaciones a grupos políticos del ejercicio 2021. 0:04:23
3.- 2379/2021 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Transferentzien eranskinaren 3. aldaketari buruzkoa. / 3.- Exp. 2379/2021 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de 3ª modificación del Anexo de Transferencias. 0:12:25
4.- 1343/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2021eko ekitaldiko Kontu Orokorra behin betiko onartzeari buruzkoa. / 4.- Exp. 1343/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2021. 0:14:47
5.- 5123/2021 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena, UE-CR-19 unitatean 60 zuzkidura-bizitoki eraikitzeko proiektua idazteko eta obrak gauzatzeko kontratua esleitzeko. / 5.- Exp. 5123/2021 Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad para la adjudicación del contrato de redacción de proyecto y ejecución de las obras de construcción de 60 alojamientos dotacionales en la unidad UE-CR-19. 0:17:43
6.- Adierazpen instituzionala: Ekainak 28 LGTBI Harrotasunaren Nazioarteko Eguna/ 6.- Declaración Institucional: - 28 de Junio Día Internacional del Orgullo LGTBIII. 0:25:23
7.- 2361/2021 Esp. 2022ko aurrekontuaren 8. kreditu-aldaketaren berri ematea./7.- Exp. 2361/2021. Dar cuenta del Informe Resumen anual del ejercicio 2021. 0:25:50
8.- Alkatetza-dekretu hauen berri ematea:- 2022-1224 Dekretua, Ondarearen arloko delegazioari uko egitea. - 2022-1356 Dekretua, 2023ko Galdakaoko Jai-eguna. / 8.- Dar cuenta de los siguientes Decretos de Alcaldía: - Decreto nº2022-1224 Renuncia delegación en materia de patrimonio - Decreto nº2022-1356 Fiesta local 2023 0:26:05
9.- 2022ko maiatzaren 18tik ekainaren 17ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. / 9.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 18 de mayo hasta el 17 de junio de 2022. 0:26:32
10.- Galderak eta eskaerak / 10.- Ruegos y preguntas. 0:26:48
FIN DE LA SESIÓN 0:40:52