SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Extraordinario 07-07-2023
Lotutako dokumentazioa:
20230707_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura2023.07.07.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2023KO EKAINAREN 17KO OSOKO BILKURAREN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO./APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2023. 0:0:29
2.- ALKATETZAREN ERABAKI-PROPOSAMENA, OSOKO BILKUREN MAIZTASUNARI BURUZKOA. / PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE PERIODICIDAD Y RÉGIMEN DE LAS SESIONES PLENARIAS. 0:01:12
3.- ALKATETZAREN ERABAKI-PROPOSAMENA, BATZORDE BEREZI ETA IRAUNKORREN OSAKETA ETA ERATZEARI BURUZKOA./ PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES Y ESPECIALES. 0:02:05
4.- ALKATETZAREN ERABAKI-PROPOSAMENA, KORPORAZIOAREN ORDEZKARIAK UDALBATZA OSOAREN ESKUMENEKO DIREN ORGANU KOLEGIATUETAN: BILBAO BIZKAIA UR PARTZUERGOKO BATZORDEKIDEAK /PROPUESTA DE ALCALDÍA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN COMPETENCIA DEL PLENO (VOCALES EN CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZAKAIA). 0:06:41
5. ALKATETZAREN ERABAKI-PROPOSAMENA, KORPORAZIO KIDEEN ORDAINSARI-ERREGIMEN ETA ASISTENTZIENGATIKO INDEMNIZAZIOAK ETA TALDE POLITIKOEI DIRU-IZENDAPENAK EZARTZEARI BURUZKOA. / PROPUESTA DE ALCALDÍA DE FIJACIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO Y DE INDEMNIZACIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS 0:08:34
6. ALKATETZAREN ERABAKI-PROPOSAMENA, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN LANPOSTUAK SORTU ETA ORDAINSARIAK EZARTZEARI BURUZKOA. /PROPUESTA DE ALCALDÍA DE CREACIÓN DE PUESTOS Y FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL. 0:08:35
7. ONDOKO ALKATE DEKRETUEN KONTU EMATEA /CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 0:36:30
FIN DE LA SESIÓN 0:37:58