SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Extraordinario 14-06-2023
Lotutako dokumentazioa:
20230614_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura2023.06.14.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura2023.06.14-AKORDIOAK.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2023KO MAIATZAREN 4KO OSOKO BILKURAREN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. / APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 4 DE MAYO DE 2023. 0:00:15
2.- 1152/2023 ESP.: KONTUEN BATZORDE BEREZIAREN IRIZPENA, 2022KO KONTU OROKORRA ONESPENARI BURUZKOA. / EXP. 1152/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2022. 0:01:14
3.- 1654/2022 ESP.: HIRIGINTZA ETA MUGIKORTASUNAREN INFORMAZIO BATZORDEAREN IRIZPENA, PAPERA ETA KARTOIA ETA HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK HONDAKINDEGI KONTROLATURA BILTZEKO ETA GARRAIATZEKO ZERBITZUAREN KONTRATUA NAHITAEZ LUZATZEARI BURUZKOA. / EXP. 1654/2022 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MOVILIDAD PARA LA PRÓRROGA FORZOSA DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE PAPEL-CARTÓN Y EL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A VERTEDERO CONTROLADO. 0:02:06
4.- 1148/2023 ESP. 2022KO FINANTZA-KONTROLEKO URTEKO PLANAREN BERRI EMATEA. / EXP. 1148/2023. DAR CUENTA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DE 2022. 0:06:28
5.- SAIO HONEN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. / APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 0:06:42
FIN DE LA SESIÓN 0:07:15