SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 04-05-2023
Lotutako dokumentazioa:
20230504_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura2023-05-04.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura2023.05.04_Akordioak.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2023KO MARTXOAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. / APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 30 DE MARZO DE 2023. 0:02:53
2.- 1511/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023-II KREDITUEN JUDIZIOZ KANPOKO AITORPENARI BURUZKOA. / EXP. 1511/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2023-II. 0:04:22
3.- 4814/2022 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, GALDAKAOKO HIRI-AUTOBUS ZERBITZUAREN PREZIO PUBLIKOAK ONARTZEARI BURUZKOA. / EXP. 4814/2022 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE APROBACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS DEL SERVICIO DE AUTOBÚS URBANO DE GALDAKAO. 0:06:04
4.- 1244/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023KO 5. KREDITU ALDAKETA ONARTZEARI BURUZKOA. / EXP. 1244/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5/2023. 5.- 2325/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023-2026 EKITALDIETARAKO KREDITU-KONPROMISOAK ONARTZEARI BURUZKOA. / EXP. 2325/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE APROBACIÓN DE COMPROMISO DE CRÉDITO PARA LOS EJERCICIOS 2023-2026. 6.- 2326/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023-EKITALDIRAKO TRANSFERENTZIEN ERANSKINAREN ETA INBERTSIOENERANSKINAREN LEHENENGO ALDAKETA ONARTZEARI BURUZKOA. / EXP. 2326/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE MODIFICACIÓN PRIMERA DEL ANEXO DE TRANSFERENCIAS Y ANEXO DE INVERSIONES DE 2023. 0:20:09
7.- 1152/2023 ESP.: KONTUEN BATZORDE BEREZIAREN IRIZPENA, 2022KO KONTU OROKORRA ONESPENARI BURUZKOA. / EXP. 1152/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2022. 1:31:04
8.- 1577/2023 ESP.: GIZARTE POLITIKEN INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, GALDAKAOKO ABESBATZEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK ONARTZEKOA. / EXP. 1577/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE POLITICAS SOCIALES DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A GRUPOS CORALES DE GALDAKAO. 1:31:30
9.- EAJ-PNV ETA EUSKAL SOZIALISTAK TALDEEN MOZIOA, GALDAKAO OROIMENA WEBGUNERI BURUZKOA. / MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EAJ-PNV Y SOCIALISTAS VASCOS SOBRE LA WEB GALDAKAO OROIMENA. 10.- EH BILDU, PODEMOS ETA USANSOLO HERRIA TALDEEN MOZIOA, GALDAKAON ELKARBIZITZARAKO. / MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EH BILDU, PODEMOS Y USANSOLO HERRIA PARA LA CONVIVENCIA EN GALDAKAO. 1:33:15
11.- MIGUEL ANGEL MARTÍN ATXIKI GABEKO ZINEGOTZIAREN MOZIOA, OSOKO BILKURAN JENDEAK EGINDAKO GALDE-ESKAERAK GRABATZEARI BURUZKOA. / MOCIÓN DEL CONCEJAL NO ADSCRITO MIGUEL ANGEL MARTÍN SOBRE GRABACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PÚBLICO EN EL PLENO. 2:34:15
12.- MIGUEL ANGEL MARTÍN ATXIKI GABEKO ZINEGOTZIAREN MOZIOA, ETIKAREKIKO ETA ELKARRIZKETAREKIKO ERRESPETUAGATIK. / MOCIÓN DEL CONCEJAL NO ADSCRITO MIGUEL ANGEL MARTÍN POR EL RESPETO POR LA ÉTICA Y EL DIÁLOGO. 2:49:47
13.- HONAKO PUNTU HAU, URGENTZIAGATIK, GAI-ZERRENDAN SARTU DELA BERRESTEA: 6149/2022 GARBIKETA ZERBITZUAREN KONTRATAZIOA. / RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL SIGUIENTE PUNTO POR URGENCIA EN EL ORDEN DEL DÍA: EXP. 6149/2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA. 14.- 6149/2022 ESP. GALDAKAOKO UDALAREN ERAIKIN PUBLIKOAK, UDAL BULEGOAK, KOMUN PUBLIKOAK, HIRI IGOGAILUAK ETA KANPOKO ARRAPALA MEKANIKOAK GARBITZEKO ZERBITZUA HELBURU DUEN KONTRATUAREN ESPEDIENTEA, ADMINISTRAZIO KLAUSULA BEREZIEN AGIRIA ETA ERANSKINAK, ETA BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA ETA ERANSKINAK ONARTZEA. / EXP. 6149/2022: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y SUS ANEXOS, Y DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y SUS ANEXOS, DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASEOS PÚBLICOS, ASCENSORES URBANOS Y RAMPAS MECÁNICAS EXTERIORES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO. 3:06:32
22.- USANSOLO HERRIA UDAL TALDEKO JUAN AGUSTÍN AIZPURU IZAGUIRRE ZINEGOTZIAREN DIMISIOAREN BERRI EMATEA, USANSOLOKO BATZORDE KUDEATZAILEAN DUEN KARGU BERRIAREKIKO BATERAEZINTASUNAGATIK. / DAR CUENTA DE LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL USANSOLO HERRIA,JUAN AGUSTÍN AIZPURU IZAGUIRRE, POR INCOMPATIBILIDAD CON SU NUEVO CARGO EN LA JUNTA GESTORA DE USANSOLO. 3:16:27
23.- GALDERAK ETA ESKAERAK / RUEGOS Y PREGUNTAS. 3:17:01
FIN DE LA SESIÓN 3:20:20