SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 30-03-2023
Lotutako dokumentazioa:
20230330_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura2023-03-30.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura2023.03.30_Akordioak.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.-2023KO OTSAILAREN 23KO OSOKO BILKURAREN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. / APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2023. 0:00:25
2.- 474/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, KREDITUEN JUDIZIOZ KANPOKO AITORPENARI BURUZKOA./ EXP. 474/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 0:02:20
3.- 980/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023KO LEHENENGO KREDITUEN ALDAKETARI BURUZKOA. / EXP. 980/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1/2023. 0:03:40
4.- 984/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023KO 2. KREDITUEN ALDAKETARI BURUZKOA./EXP. 984/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2/2023. 0:03:43
5.- 311/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2022AN TALDE POLITIKOEI EMANDAKO DIRULAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOARI BURUZKOA. /EXP. 311/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES A PARTIDOS POLÍTICOS 2022. 0:28:35
6.- 4862/2020 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, ARGITARATUTAKO LANGILEEN ZERRENDA ZUZENTZEKO./EXP. 4862/2020 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CORRECCIÓN DE ERRORES PUBLICACIÓN RPT 0:32:59
7.- 3753/2022 ESP.: HIRIGINTZA ETA MUGIKORTASUNAREN INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, GIZARTE-LARRIALDIETARAKO UDAL-ETXEBIZITZEN SARBIDEA ETA ERABILERA ARAUTZEN DUEN UDAL-ORDENANTZA ONARTZEKO./EXP. 3753/2022 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MOVILIDAD PARA LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL. 0:35:00
8.- EH BILDU, AUZOAK, PODEMOS ETA USANSOLO HERRIA TALDEEN MOZIOA, GALDAKAO-USANSOLOKO OSPITALEAN OINARRIZKO PEDIATRIA ZERBITZUA ETA ARRISKU BAXUKO ERDITZEEN ARTATZE-ZERBITZUA ESKATZEKO. / MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EH BILDU, AUZOAK, PODEMOS Y USANSOLO HERRIA PARA SOLICITAR UN SERVICIO BÁSICO DE PEDIATRÍA Y ATENCIÓN A PARTOS DE BAJO RIESGO EN EL HOSPITAL DE GALDAKAO-USANSOLO 0:42:48
9.- 6144/2022 ESP. 2022KO AURREKONTUAREN ITXIERA ETA LIKIDAZIOAREN BERRI EMATEA./EXP. 6144/2022. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022. 1:15:06
10.- 1148/2023 ESP. 2022KO FINANTZA-KONTROLEKO URTEKO PLANAREN BERRI EMATEA./EXP. 1148/2023. DAR CUENTA DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO DE 2022. 1:15:11
11.- 1115/2023 ESP. 2023KO 3. KREDITU ALDAKETAREN ALDAKETAREN BERRI EMATEA./EXP. 1115/2023. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3/2023. 1:15:26
12.- 2023KO OTSAILAREN 15ETIK MARTXOAREN 21ERA ARTE EMANDAKO ALKATETZA-DEKRETUEN ETA ZINEGOTZI DELEGATUEN EBAZPENEN KONTU EMATEA./DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE CONCEJALÍAS DELEGADAS DICTADOS DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 21 DE MARZO DE 2023. 1:15:40
13.- GALDERAK ETA ESKAERAK / RUEGOS Y PREGUNTAS. 1:15:56
FIN DE LA SESIÓN 1:23:06