SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 23-02-2023
Lotutako dokumentazioa:
20230223_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura2023-02-23.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura_2023.02.23_Akordioak.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2023KO URTARRILAREN 26KO OSOKO BILKURAREN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. / APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 26 DE ENERO DE 2023. / APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 26 DE ENERO DE 2023. 0:04:03
2.- 367/2023 ESP.: HERRITARRAK-ALKATETZA INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, INMIGRAZIO PLANA ONARTZEKO. / EXP. 367/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA-ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE INMIGRACIÓN. 0:05:49
3.- 827/2023 ESP.: HERRITARRAK-ALKATETZA INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, MARTXOAREN 8A ?EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA DELA ETA- EGINDAKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA ONARTZEKO / EXP. 827/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA-ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 0:30:29
4.- 555/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2023KO SOLDATAREN IGOERARI BURUZKOA. / EXP. 555/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE SUBIDA SALARIAL 2023. 0:39:32
5.- 2845/2022 ESP.: HIRIGINTZA ETA MUGIKORTASUNAREN INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, KULTURA-ONDAREAREN KATALOGOA ETA HURA BABESTEKO ARAUDIARI BURUZKO PROZEDURAN ATZERA EGITEARI BURUZKOA / EXP. 2845/2022 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MOVILIDAD DE DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO SOBRE EL CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL Y SU NORMATIVA DE PROTECCIÓN. 0:41:31
6.- EH BILDU, AUZOAK ETA USANSOLO HERRIA TALDEEN MOZIOA, ELKARRIZKETARAKO KULTURA SUSTATZEKO. / MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EH BILDU, AUZOAK Y USANSOLO HERRIA PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL DIÁLOGO. 2:00:49
7.- 117/2023 ESP. 2022KO LAUGARREN HIRUHILEKOKO ORDAINKETA ETA BERANKORTASUNAREN ERDI-MAILAKO ALDIAREN BERRI EMATEA. /EXP. 117/2023. DAR CUENTA DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO Y MOROSIDAD DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2022 2:02:04
8.- 5413/2022 ESP. 2022KO EKITALDIA ITXI ETA LIKIDATU ARTE EGINDAKO KONTAKETA-AKTEN BERRI EMATEA. / EXP. 5413/2022. DAR CUENTA DE LA EMISIÓN DE ACTAS DE ARQUEO HASTA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO DE 2022. 2:02:22
9.- ALKATETZAREN 2023-0198 ZENBAKIKO DEKRETUAREN BERRI EMATEA (PREZERO ESPEÑA, S.A.REN BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA). / DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2023-0198 (RECURSO DE REPOSICIÓN DE PREZERO ESPEÑA, S.A.). 2:02:37
10.- 2023KO URTARRILAREN 18TIK OTSAILAREN 14RA ARTE EMANDAKO ALKATETZA-DEKRETUEN ETA ZINEGOTZI DELEGATUEN EBAZPENEN KONTU EMATEA./ DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE CONCEJALÍAS DELEGADAS DICTADOS DESDE EL 18 DE ENERO HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2023. 2:02:55
11.- GALDERAK ETA ESKAERAK / RUEGOS Y PREGUNTAS. 2:03:12
FIN DE LA SESIÓN 2:10:46