SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 26-01-2023
Lotutako dokumentazioa:
20230126_GALADAKAO.mp4
Bideoakta_OsokoBilkura_2023.01.26_Akordioak.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIĶN 0:00:00
1.- 2022ko abenduaren 22ko Osoko bilkuraren bideoaktaren onespena, hala badagokio. / 1.- Aprobaciķn, si procede, de la video-acta de la sesiķn de 22 de diciembre de 2022. 0:00:20
2.- 156/2023 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, erakunde autonomoen integrazioaren ondorioz lanpostuen zerrenda partzialki aldatzeari buruzkoa. / 2.- Exp. 156/2023 Dictamen de la Comisiķn Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificaciķn parcial de la RPT derivada de la integraciķn de los Organismos Autķnomos. 0:02:57
3.-5123/2021 Esp.: Hirigintzako eta Mugikortasuneko Informazio Batzordearen irizpena, zuzkidura-etxebizitzen kontratuan pilaketengatik konturako ordainketa baimentzeko. / 3.- Exp. 5123/2021 Dictamen de la Comisiķn Informativa de Urbanismo y movilidad para la autorizaciķn del abono a cuenta por acopios en el contrato de viviendas dotacionales. 0:05:13
4.- Euskal Sozialistak taldearen mozioa udal-gobernuaren proiektuetan gardentasun handiagoa lortzeko. / 4.- Mociķn del grupo municipal Socialistas Vascos para una mayor transparencia en proyectos del Gobierno municipal. 0:07:17
5.- EH Bildu, Auzoak, Usansolo Herria eta Podemos-Equo taldeen mozioa, lanzadera Etxebarrira joan dadin eskatzeko. / 5.- Mociķn de los grupos municipales EH Bildu, Auzoak, Usansolo Herria y Podemos-Equo para solicitar la lanzadera a Etxebarri. 1:30:13
6.- Atxiki gabeko zinegotziaren mozioa, eraikinen fatxadetako horma-irudiei buruzko araudia sortzeko. / 6.- Mociķn del concejal No adscrito para la creaciķn de normativa sobre murales en fachadas. 2:15:36
7.- Honako puntu hau, urgentziagatik, gai-zerrendan sartu dela berrestea: 260/2023 prozesu judizialak. / 7.- Ratificaciķn de la inclusiķn del siguiente punto por urgencia en el Orden del Día: Exp. 260/2023 de procesos judiciales. 2:31:57
8.- Esp.: 260/2023: Usansolo segregazioaren Batzar Nagusien erabakiaren aurkako 926/2022 prozedura arruntean Udal hau pertsonatzea xedatzen duen 2023-0103 Dekretua berrestea. / 8.- Exp. 260/2023: Ratificaciķn del Decreto nē 2023-0103 por el que se dispone la personaciķn de este Ayuntamiento en el procedimiento ordinario 926/2022 contra el acuerdo de JJGG de segregaciķn de Usansolo. 2:34:34
9.- 6271/2022 Esp.: 2022ko 4. Hiruhileko exekuzio mailaren kontua ematea. / 9.- Exp. 6271/2022 Dar cuenta del nivel de ejecuciķn del 4ē trimestre de 2022. 2:58:05
10.- 2022ko abenduaren 15etik 2023ko urtarrilaren 17ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. / 10.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 17 de enero de 2023. 2:58:24
11.- Galderak eta eskaerak / 11.- Ruegos y preguntas 2:58:42
FIN DE LA SESIĶN 3:08:55