SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 22-12-2022
Lotutako dokumentazioa:
20221222_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura2022-12-22.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura2022.12.22.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2022ko azaroaren 24ko eta abenduaren 12ko Osoko bilkuren bideoakten onespena, hala badagokio. / Aprobación, si procede, de las video-actas de las sesiones de 24 de noviembre y 12 de diciembre de 2022. 0:00:44
2.- 2845/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, kulturaondarearen katalogoa eta hura babesteko araudia onartzeari buruzkoa. / Exp. 2845/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de aprobación del catálogo de patrimonio cultural y su normativa de protección. 0:02:04
3.- 912/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, kobratzeke dauden eskubideei baja emateko / Exp. 912/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de baja de derechos pendientes de cobro. 0:31:33
4.- 4244/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergaren hobariari buruzkoa (Eguzkibegi ikastola) / Exp. 4244/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de bonificación de impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (Ikastola Eguzkibegi). 0:36:25
5.- Adierazpen instituzionala, Galdakaon suziri, bolandera eta suak arautzeko. / Declaración Institucional para regular el uso de fuegos artificiales, cohetes y petardos en el municipio de Galdakao. 0:49:02
6.- EAJ-PNV udal taldearen mozioa, Galdakaoko familia ugarien OHZri hobariak emateko. / Moción del grupo municipal EAJ-PNV para bonificar el IBI de familias numerosas de Galdakao. 0:52:12
7.- 5672/2022 Esp.: 15. Kredituen aldaketaren kontua ematea. / Exp. 5672/2022 Dar cuenta de la modificación de créditos nº 15. 1:15:01
8.- Informazio Batzordeetako kideak aldatzeko Alkatetzaren 2022-2544 Dekretuaren berri ematea / Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 2022-2544 de modificación miembros de las Comisiones Informativas. 1:15:16
9.- 2022ko azaroaren 16tik abenduaren 14ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. / Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 16 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2022. 1:15:31
10.- Galderak eta eskaerak / Ruegos y preguntas. 1:15:49
FIN DE LA SESIÓN 1:20:01