SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 24-11-2022
Lotutako dokumentazioa:
20221124_GALDAKAO.mp4
BIDEOAKTA_OSKOKOBILKURA-2022-11-24.pdf
BIDEOAKTA_OsokoBilkura_2022.11.24-Acuerdos.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2022ko urriaren 27ko Osoko bilkuren bideoaktaren onespena, hala badagokio / 1.- Aprobación, si procede, de la video-acta de la sesión de 27 de octubre de 2022. 0:01:02
2.- 5553/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, kreditua aldatzeari buruzkoa. Zuzkidura-etxebizitzak. / 2.- Exp. 5553/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de crédito. Viviendas dotacionales. 0:03:05
3.- 5565/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, kreditua aldatzeari buruzkoa. Gorosibaiko lurrak erostea. / 3.- Exp. 5565/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de crédito. Compra terrenos de Gorosibai. 0:03:25
4.- 5630/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, kreditua aldatzeari buruzkoa. Plazakoetxeko Bidegorri. / 4.- Exp. 5630/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de crédito. Bidegorri Plazakoetxe. 0:03:47
5.- 1196/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Galdakoko Udaleko langileen 2022ko soldataren igoera. / 5.- Exp. 1196/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior Interior sobre incremento salarial de 2022 del personal del Ayuntamiento de Galdako. 0:36:39
6.- 2421/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Galdako Udaleko langileak egonkortzeko prozesuetarako BFAri kudeaketa-gomendioari buruzkoa. / 6.- Exp. 2421/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior Interior sobre Encomienda de gestión a DFB para procesos de estabilización del personal del Ayuntamiento de Galdako. 0:38:52
7.-4594/2021 Esp.: Hirigintzako eta Mugikortasuneko Informazio Batzordearen irizpena, Galdakaoko udalerriko hiri-garbiketako zerbitzuaren kontratua esleitzeko. / 7.- Exp. 4594/2021 Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y movilidad para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza urbana del municipio de Galdakao. 0:40:27
8.- Adierazpen instituzionala, azaroak 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunari buruzkoa. / 8.- Declaración Institucional sobre el 25 de Noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. n de la Comisión Informativa de Urbanismo y movilidad para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza urbana del municipio de Galdakao. 0:56:20
9.- 5430/2022 Esp. Alkatetzaren 14.kreditu-gehigarriaren aldaketaren berri ematea / 9.- Exp. 5430/2022 Dar cuenta de la modificación de crédito nº 14 adicional de Alcaldía 01:05:01
10.- 4896/202 Esp. 2022ko hirugarren hiruhilekoko Ordainketa eta Berankortasunaren Erdi-mailako Aldiaren berri ematea. / 10.- Exp. 4896/2022. Dar cuenta del Período Medio de Pago y Morosidad del tercer trimestre de 2022. 01:05:17
11.- 5454/2021 Esp. 2022ko Diruzaintzaren Planaren berri ematea: aurreikuspenak eta ordainketa-egutegiak. / 11.-Exp. 5454/2021 Dar cuenta del Plan de Tesorería de 2022: Previsiones y calendarios de pago. 01:05:36
12..-5413/2022 Esp. Kontaketa-aktak egin izanaren berri ematea. Diruzaintzako posizioa 2022ko urriaren 31n. / 12.- Exp. 5413/2022. Dar cuenta de la Emisión de Actas de Arqueo. Posición de tesorería a 31 de octubre de 2022. 01:05:54
13..-3989/2022 Esp. 2022ko hirugarren hiruhilekoko Arkeo-Akten jaulkipenaren berri ematea. / 13.- Exp. 3989/2022. Dar cuenta de la Emisión de Actas de Arqueo del tercer trimestre de 2022. 01:06:13
14.- 2022ko urriaren 19tik azaroaren 15era arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. /14.- Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 19 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2022. 01:06:40
15.- Galderak eta eskaerak /15.- Ruegos y preguntas 01:06:46
FIN DE LA SESIÓN 1:23:46