SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 26-05-2022
Lotutako dokumentazioa:
20220526_GALDAKAO.mp4
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2484/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Musika Eskolako lanpostuen zerrenda (LPZ) aldatzeari buruzkoa. / Exp. 2484/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Musika Eskola. 0:00:49
2.- 2379/2021 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Transferentzien eranskinaren 2. aldaketari buruzkoa. / Exp. 2379/2021 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de 2ª modificación del Anexo de Transferencias. 0:20:28
3.- 2110/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, kredituen judizioz kanpoko aitorpenari buruzkoa. / Exp. 2110/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de reconocimiento extrajudicial de créditos. 0:38:59
4.- 1654/2022 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena, papera eta kartoia biltzeko eta garraiatzeko zerbitzua eta hiri-hondakin solidoak zabortegi kontrolatura eramateko zerbitzua urtebetez luzatzeko. / Exp. 1654/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad para la prórroga por un año del servicio de recogida y transporte de papel-cartón y el de residuos sólidos urbanos a vertedero controlado. 0:40:47
5.- 944/2022 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena Itzagako S-IZ1 sektoreko SZI-W.2 lurzatiaren xehetasun-azterlanaren aldaketa behin betiko onartzeko. / Exp. 944/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad para la aprobación definitiva de la modificación del estudio de Detalle de la parcela SZI-W.2 del sector S-IZ1 de Itzaga. 0:59:55
6.- PSE-EE udal taldearen mozioa, homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako Nazioarteko Eguna dela-eta. / Moción del grupo municipal PSE-EE con motivo del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. 1:03:32
7.- 2326/2022 Esp. 2022ko aurrekontuaren 8. kreditu-aldaketaren berri ematea. / Exp. 2326/2022. Dar cuenta de la modificación de crédito nº 8 del presupuesto de 2022. 1:10:48
8.- 548/2022 Esp. 2022ko lehen hiruhilekoko Arkeo-Akten jaulkipenaren berri ematea. / Exp. 548/2022. Dar cuenta de la Emisión de Actas de Arqueo del primer trimestre de 2022. 1:11:02
9.- 1966/2022 Esp. 2022ko lehen hiruhilekoko Ordainketa eta Berankortasunaren Erdi-mailako Aldiaren berri ematea. / Exp. 1966/2022. Dar cuenta del Periodo Medio de Pago y Morosidad del primer trimestre de 2022. 1:11:17
10.- 5454/2021 Esp.: 2022ko Diruzaintzaren Planaren berri ematea. / Exp. 5454/2021 Dar cuenta del Plan de Tesorería de 2022. 1:11:34
11.- 2022ko maiatzaren 4tik 17ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. / Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 4 hasta el 17 de mayo de 2022. 1:11:48
12.- Galderak eta eskaerak / Ruegos y preguntas. 1:12:02
FIN DE LA SESIÓN 1:20:58