SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 27-10-2022
Lotutako dokumentazioa:
20221027_GALDAKAO.mp4
Bideoakta_OsokoBilkura2022.10.27.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2022ko irailaren Osoko bilkuren bideoaktaren onespena, hala badagokio. / Aprobación, si procede, de la video-acta de la sesión de 29 de septiembre de 2022. 0:00:20
2.-2379/2021 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, transferentzien eranskinaren laugarren aldaketari buruzkoa. / Exp. 2379/2021 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de cuarta modificación del Anexo de transferencias. 0:02:49
3.-746/2021 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Euskaltegi eta Musika Eskola erakunde autonomoak Udalaren egituran sartzeari buruzkoa. / Exp. 746/2021 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior Interior sobre la integración de los organismos autónomos Euskaltegi y Escuela de Música en la estructura del Ayuntamiento. 0:04:15
4.-5123/2021 Esp.: Hirigintzako eta Mugikortasuneko Informazio Batzordearen irizpena, Galdakaoko HAPOko UE-CR-19 unitatean 60 zuzkidura-bizitoki eraikitzeko proiektua onartzeko eta obrak hasteko. / Exp. 5123/2021 Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y movilidad para la aprobación del proyecto e inicio de las obras de construcción de 60 alojamientos dotacionales en la UE-CR-19 del PGOU de Galdakao. 0:28:05
5.-4660/2022 Esp. 2022ko hirugarren hiruhilekoaren betearazpenaren berri ematea / Exp. 4660/2022 Dar cuenta de la ejecución del tercer trimestre de 2022. 0:59:07
6.-4745/2022 Esp. Alkatetzaren 13.kreditu tranferentziaren aldaketaren berri ematea / Exp. 4745/2022 Dar cuenta de la modificación de transferencia de crédito nº 13 de Alcaldía 0:59:23
7.- Alkatetzaren 2022-2258 eta 2022-2259 Dekretuen berri ematea, hiri-garbiketako zerbitzua kudeatzeko kontratuaren prezioak eguneratzeari buruzkoa. / Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía nº 2022-2258 y 2022-2259 de actualización de precios del contrato de gestión del servicio de limpieza urbana. 0:59:31
8.- 2022ko irailaren 22tik urriaren 18ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. / Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 22 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2022. 1:00:04
9.- Galderak eta eskaerak / Ruegos y preguntas. 1:00:21
FIN DE LA SESIÓN 1:09:53