SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 29-09-2022
Lotutako dokumentazioa:
20220929_GALDAKAO.mp4
BIDEOAKTA_2022-09-29-ZIRIBORROA.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIËN 0:00:00
1.- 2022ko ekainaren 16ko eta uztailaren 28ko Osoko bilkuren akten onespena, hala badagokio. / Aprobaciˇn, si procede, de las actas de las sesiones de 16 de junio y de 28 de julio de 2022. 0:01:02
2.-4198/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, kredituen judizioz kanpoko aitorpenari buruzkoa. / Exp. 4198/2022 Dictamen de la Comisiˇn Informativa de Hacienda y RÚgimen Interior de reconocimiento extrajudicial de crÚditos. 0:01:40
3.-4421/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, honako hauek aldatzekoa: Kudeaketa, Dirubilketa eta Ikuskapen Ordenantza eta zuzenbide publikoko zerga eta sarreren zehapen-prozedura, eta Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Zerga Ordenantza. / Exp. 4421/2022 Dictamen de la Comisiˇn Informativa de Hacienda y RÚgimen Interior de modificaciˇn de la Ordenanza de Gestiˇn, Recaudaciˇn e Inspecciˇn y procedimientosancionador de tributos e ingresos de derecho p˙blico y de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 0:03:39
4.-2649/2022 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena, Galdakaoko Hiri Garraioaren Erregelamendua behin betiko onartzeko. / Exp. 2649/2022 Dictamen de la Comisiˇn Informativa de Urbanismo y Movilidad para la aprobaciˇn definitiva del Reglamento del transporte urbano de Galdakao. 0:05:56
5.- Euskal Sozialistak udal taldearen mozioa, 2023ko udal tasak izozteari buruzkoa. / Mociˇn del grupo municipal Socialistas Vascos sobre la necesidad de congelar las tasas municipales del a˝o 2023. 0:52:10
6.-3648/2022 Esp. Alkatetzaren 11.kreditu-gehigarriaren aldaketaren berri ematea / Exp. 3648/2022 Dar cuenta de la modificaciˇn de crÚdito n║ 11 adicional de AcaldÝa 1:11:42
7.-4424/2022 Esp. Alkatetzaren 12.kreditu tranferentziaren aldaketaren berri ematea / Exp. 4424/2022 Dar cuenta de la modificaciˇn de transferencia crÚdito n║ 12 de AcaldÝa 1:11:59
8.- 3850/2022 Esp. 2022ko auditoriaren berri ematea. / Exp. 3850/2022. Dar cuenta del Plan de acciˇn 2022. 1:12:14
9.- 2022ko uztailaren 19tik irailaren 21era arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. / Dar cuenta de los Decretos de AlcaldÝa y Resoluciones de ConcejalÝas delegadas dictados desde el 19 de julio hasta el 21 de septiembre de 2022. 1:12:35
10.- Galderak eta eskaerak / Ruegos y preguntas. 1:12:52
FIN DE LA SESIËN 1:21:48