SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario del 25 de Abril de 2024
Lotutako dokumentazioa:
20240425_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura_2024-04-25-SMARTIS.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura_2024-04-25-akordioak.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1. 2024KO OTSAILAREN 29KO ETA MARTXOAREN 21EKO OSOKO BILKUREN BIDEOAKTEN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS VIDEO-ACTAS DE LAS SESIONES DE 29 DE FEBRERO Y 21 DE MARZO DE 2024. 0:00:11
2.- 1244/2024 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, KREDITUEN JUDIZIOZ KANPOKO AITORTZEARI BURUZKOA (2024-II). EXP. 1244/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (2024-II). 0:00:46
3.- 1557/2024 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 4. OMISIO-ERAGOZPENARI BURUZKOA. EXP. 1557/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE OMISIÓN-REPARO Nº 4. 0:01:07
4.- 1558/2024 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2024KO TRANSFERENTZI ERANSKINAREN LEHENENGO ALDAKETARI BURUZKOA. EXP. 1558/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE MODIFICACIÓN Nº1 DEL ANEXO DE TRANSFERENCIAS 2024. 0:10:49
5.- 2153/2024 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2024-2027 KREDITU KONPROMISOARI BURUZKOA.EXP. 2153/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE COMPROMISO DE CRÉDITO 2024-2027. 0:26:03
6.- 1089/2024 ESP.: HERRITARREN ETA ALKATETZAREN INFORMAZIO BATZORDEAREN IRIZPENA, EUSKARA IKASTEKO BANAKAKO DIRULAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK ONARTZEARI BURUZKOA. EXP. 1089/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA-ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE AYUDAS INDIVIDUALES POR ESTUDIOS DE EUSKERA. 0:34:54
7.- 1876/2024 ESP.: HERRITARREN ETA ALKATETZAREN INFORMAZIO BATZORDEAREN IRIZPENA, BERDINTASUNAREN ALDEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEEN ALDAKETA ONARTZEARI BURUZKOA. EXP. 1876/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA-ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A FAVOR DE LA IGUALDAD 0:43:27
8.- EAJ-PNV UDAL TALDEAK AURKEZTU DU EUSKO LEGEBILTZARRAK ADOSTUTAKO PALESTINA ETA EKIALDE HURBILA BABESTEKO MOZIOA. EL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV PRESENTA LA MOCIÓN ACORDADA EN EL PARLAMENTO VASCO DE APOYO A PALESTINA Y ORIENTE PRÓXIMO 0:57:04
9.- EH BILDU UDAL TALDEAK GERNIKA-PALESTINA HERRI EKIMENAREN MOZIOA AURKEZTU DU. EL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU PRESENTA LA MOCIÓN DE LA INICIATIVA POPULAR GERNIKA-PALESTINA 1:14:11
10.- HONAKO PUNTU HAU, URGENTZIAGATIK, GAI-ZERRENDAN SARTU DELA BERRESTEA: 2321/2024 USANSOLO KUDEAKETA-GOMENDIOA. RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL SIGUIENTE PUNTO POR URGENCIA EN EL ORDEN DEL DÍA: EXP. 2321/2024 ENCOMIENDA DE GESTIÓN USANSOLO. 1:14:36
11.- 2321/2024 ESP. USANSOLOKO UDALAK EGINDAKO KUDEAKETA-GOMENDIOA ETA LANKIDETZA HORIZONTALA ONARTZEA ETA GALDAKAOKO UDALAREN ETA USANSOLOKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA ONARTZEA. EXP. 2321/2024 ACEPTACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN HORIZONTAL REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE USANSOLO Y APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO Y EL AYUNTAMIENTO DE USANSOLO. 1:16:19
12.- HONAKO PUNTU HAU, URGENTZIAGATIK, GAI-ZERRENDAN SARTU DELA BERRESTEA: 5123/2021 ESP. ZUZKIDURA-BIZITOKIEN KONTRATUA ALDATZEA. RATIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEL SIGUIENTE PUNTO POR URGENCIA EN EL ORDEN DEL DÍA: EXP. 5123/2021 MODIFICACIÓN CONTRATO ALOJAMIENTOS DOTACIONALES. 1:53:04
13.- 5123/2021 ESP. GALDAKAOKO HAPOKO UECR19AN 60 ZUZKIDURA-BIZITOKI ERAIKITZEKO PROIEKTUA IDAZTEKO ETA OBRAK EGITEKO KONTRATUA ALDATZEA. EXP. 5123/2021 MODIFICACIÓN CONTRATO DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN LA UECR19 DEL PGOU DE GALDAKAO. 1:55:02
14.- 6356/2023 ESP. 2023KO EKITALDIAN TALDE POLITIKOEI EGINDAKO ESLEIPENEN JUSTIFIKAZIOAREN BERRI EMATEA. EXP. 6356/2023. DAR CUENTA DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS, EJERCICIO 2023. 1:59:50
15.- 1359/2024 ESP. 2024KO 3. KREDITU ALDAKETAREN BERRI EMATEA. EXP. 1359/2024. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3 DE 2024 1:59:59
16.- 1504/2024 ESP. 2024KO 4. KREDITU ALDAKETAREN BERRI EMATEA. EXP. 1504/2024. DAR CUENTA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4 DE 2024 2:00:05
17.- 1995/2024 ESP. 2024KO LEHEN HIRUHILEKOKO AURREKONTUAREN EXEKUZIO-MAILAREN BERRI EMATEA. EXP. 1995/2024. DAR CUENTA DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 2:00:14
18.- 1947/2024 ESP. USANSOLORI DAGOKION DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN BERRI EMATEA. EXP. 1947/2024. DAR CUENTA DEL REMANENTE DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE A USANSOLO. 2:00:20
19.- 1994/2024 ESP. 2024KO LEHEN HIRUHILEKO BERANKORTASUNA ETA HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ-BESTEKO EPEAREN TXOSTENAREN BERRI EMATEA. EXP. 1994/2024. DAR CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD Y DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 2:00:27
20.- 752/2024 ESP. 2024KO LEHEN HIRUHILEKOKO KONTAKETA-AKTEN BERRI EMATEA. EXP. 752/2024. DAR CUENTA DE LAS ACTAS DE ARQUEO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 2:00:38
21.- 966/2023 ESP. DIRUZAINTZAREN PLANGINTZAREN BERRI EMATEA. EXP. 966/2023. DAR CUENTA DEL PLAN DE TESORERÍA 2:00:46
22.- 2024KO MARTXOAREN 13TIK APIRILAREN 16RA ARTE EMANDAKO ALKATETZA-DEKRETUEN ETA ZINEGOTZI DELEGATUEN EBAZPENEN KONTU EMATEA. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE CONCEJALÍAS DELEGADAS DICTADOS DESDE EL 13 DE MARZO HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2024. 2:00:51
23.- GALDERAK ETA ESKAERAK - RUEGOS Y PREGUNTAS 2:00:59
FIN DE LA SESIÓN 2:03:06