SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario 28-07-2022
Lotutako dokumentazioa:
20220728_GALDAKAO.mp4
Orden-Dia-Pleno-2022.07.28.pdf
Akta-zirriborroa_2022-07-28.pdf
BIDEOAKTA_2022.07.28.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2022ko ekainaren 30ko Osoko bilkuraren akten onespena, hala badagokio. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 30 de junio de 2022. 0:00:17
2.-1865/2022 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena,Gorosibaiko GO-UE-3 UEGO3 lurra eskuratzeari buruzkoa, Miguel Ángel Martín Matas jaunak aurkeztutako alegazioak ezesteko eta horiek eskuratzeko hitzarmena behin betiko onartzen duena. 0:02:03
3.-2649/2022 Esp.: Hirigintza eta Mugikortasuneko Informazio-batzordearen Irizpena,hiri autobusaren ordenantzari buruzkoa. Exp. 2649/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad de la Ordenanza del autobús urbano. 0:44:00
4.-2979/2021 Esp., Gazteria, Kirolak, Kultura eta Euskeraren Informazio-batzordearen irizpena, kirol instalazioen kontratua emateari buruzkoa Exp.2979/2021 Dictamen de la Comisión de Juventud, Cultura, Deportes y Euskera de adjudicación del contrato de instalaciones deportivas. 1:22:31
5.-3520/2022 Esp Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, iruzurraren aurkako neurrien planarena: adierazpen instituzionala eta jokabide kodeari buruzkoa / Exp. 3520/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior del Plan de medidas antifraude: declaracion institucional y código de conducta 1:36:48
6.-3646/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Udal aurrekontu-kredituen hamargarren aldaketari buruzkoa Exp. 3646/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de créditos Nº10 del presupuesto municipal 1:47:32
7.- 3723/2022 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, Udal aurrekontuen kredituen hirugarren judizioz kanpoko aitorpenari buruzkoa. Exp. 3723/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de reconocimiento extrajudicial de créditos Nº 3 del presupuesto municipal 2:16:03
8.- 1343/2022 Esp. 2021eko auditoriaren berri ematea. Exp. 1343/2022. Dar cuenta de la auditoría 2021. 2:17:58
9.-3100/2022 Esp. 2022ko 2.hiruhilabeteko aurrekontuaren exekuzio mailaren berri ematea. Exp.3100/2022 Dar cuenta del nivel de ejecución del segundo trimestre del presupuesto de 2022. 2:18:11
10.-3228/2022 Esp. Alkatetzaren 9.kreditu-gehigarriaren aldaketaren berri ematea Exp. 3228/2022 Dar cuenta de la modificación de crédito nº 9 adicional de Acaldía 2:18:25
11.-3576/202 Esp. 2022ko bigarren hiruhilekoko Ordainketa eta Berankortasunaren Erdi-mailako Aldiaren berri ematea. Exp. 3576/2022. Dar cuenta del Período Medio de Pago y Morosidad del segundo trimestre de 2022. 2:18:35
12.-5454/2021 Esp. 2022ko Diruzaintzaren Planaren berri ematea: aurreikuspenak eta ordainketa-egutegiak. Exp. 5454/2021 Dar cuenta del Plan de Tesorería de 2022: Previsiones y calendarios de pago. 2:18:49
13..-2266/2022 Esp. 2022ko bigarren hiruhilekoko Arkeo-Akten jaulkipenaren berri ematea. Exp. 2266/2022. Dar cuenta de la Emisión de Actas de Arqueo del segundo trimestre de 2022. 2:18:50
14.- 2022ko ekainaren 18tik uztailaren 18ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 18 de junio hasta el 18 de julio de 2022. 2:19:03
15.- Galderak eta eskaerak - Ruegos y preguntas. 2:19:18
FIN DE LA SESIÓN 2:27:46