SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario del 21 de Marzo de 2024
Lotutako dokumentazioa:
20240321_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura_2024.03.21-SMARTISera.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura_2024.03.21_akordioak.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2024ko otsailaren 29ko Osoko Bilkuraren bideoaktaren onespena, hala badagokio. /Aprobación, si procede, de la video-acta de la sesión de 29 de febrero de 2024. 0:00:36
2.- 1361/2024 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2024ko ekitaldirako lehenengo kreditua aldatzeari buruzkoa./Exp. 1361/2024 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de crédito nº 1 para el ejercicio 2024. 0:01:12
3.- 1363/2024 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, 2024ko ekitaldirako 2. kreditua aldatzeari buruzkoa./Exp. 1363/2024 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de modificación de crédito nº 2 para el ejercicio 2024. 0:01:13
4.- 1505/2024 Esp.: Ogasun eta Barne Erregimeneko Informazio-batzordearen Irizpena, hirugarren fakturen onartzeari, fiskalizazio ez egiteari eta eragozpenari buruzkoa./Exp. 1505/2024 Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior de la tercera aprobación de facturas, omisión de fiscalización y reparo. 0:04:10
5.- 2385/2022 Esp.: Herritarren eta Alkatetzaren Informazio Batzordearen irizpena, Galdakaoko Parte Hartzeari buruzko Ordenantza behin betiko onartzen duena./Exp. 2385/2022 Dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía-Alcaldía de aprobación definitiva de la Ordenanza de Participación de Galdakao. 0:05:36
6.- 1494/2024 Esp.: Herritarren eta Alkatetzaren Informazio Batzordearen irizpena, Galdakaoko 1 eta 2 eremuetako lurralde-kontseiluak sortzea onartzen duena./Exp. 1494/2024 Dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía-Alcaldía de aprobación de la creación de los consejos territoriales de las zonas 1 y 2 de Galdakao. 0:05:36
7.- 678/2024 Esp. 2023ko finantza-kontroleko urteko planaren berri ematea./Exp. 678/2024. Dar cuenta del Plan anual de control financiero 2023. 0:35:14
8.- 6357/2023 Esp. 2023ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea./Exp. 6357/2023. Dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2023. 0:35:21
9.- 2024ko otsailaren 21etik martxoaren 12ra arte emandako Alkatetza-dekretuen eta Zinegotzi delegatuen Ebazpenen kontu ematea./Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejalías delegadas dictados desde el 21 de febrero hasta el 12 de febrero de 2024. 0:35:28
10.- Galderak eta eskaerak/Ruegos y preguntas. 0:35:36
FIN DE LA SESIÓN 0:36:36