SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario del 29 de febrero de 2024
Lotutako dokumentazioa:
20240229_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura_2024.02.29-SMARTIS.pdf
Bideoakta_OsokoBilkura_202.02.29_akordioak.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2024KO URTARRILAREN 25EKO OSOKO BILKURAREN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. / APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 25 DE ENERO DE 2024. 0:00:13
2.- 210/2024 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, 2. FAKTURA ONARTZEARI, FISKALIZAZIO EZ EGITEARI ETA ERAGOZPENARI BURUZKOA. /EXP. 210/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE 2ª APROBACIÓN DE FACTURAS, OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y REPARO. 0:00:55
3.- 575/2024 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, KREDITU AITORPEN ESTRAJUDIZIALARI BURUZKOA./EXP. 575/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2024. 0:07:38
4.- 555/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, %0,5 SOLDATAREN IGOERARI BURUZKOA. /EXP. 555/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE APROBACIÓN DE LA SUBIDA SALARIAL 0,5%. 0:09:24
5.- 740/2024 ESP.: HERRITARREN ETA ALKATETZAREN INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, USANSOLO BEREIZTEAREN ONDORIOZ SOR DAITEZKEEN AUZIAK EBAZTEKO GALDAKAOKO UDALAREN ARBITRAJE BATZORDEKO ORDEZKARIAK IZENDATZEARI BURUZKOA. / EXP. 740/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA-ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO EN LA COMISIÓN ARBITRAL PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS CUESTIONES LITIGIOSAS QUE SE PUEDAN SUSCITAR CON MOTIVO DE LA SEGREGACIÓN DE USANSOLO. 0:11:20
6.- 190/2021 ESP.: LURRALDEKO INFORMAZIO BATZORDEAREN IRIZPENA, IGOGAILUEN, ARRAPALA MEKANIKOEN ETA UDALERRIKO JASOGAILUEN MANTENTZE-ZERBITZUAREN KONTRATUA ALDATZEA ONARTZEKO. /EXP. 190/2021 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE TERRITORIO PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, RAMPAS MECÁNICAS, Y APARATOS DE ELEVACIÓN MUNICIPALES. 0:32:49
7.- 5441/2023 ESP. 2023KO LAUGARREN HIRUHILEKO KONTAKETA AKTEN ETA BANKU POSIZIOAREN BERRI EMATEA. /EXP. 5441/2023. DAR CUENTA DE LAS ACTAS DE ARQUEO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 Y POSICIÓN BANCARIA. 0:36:47
8.- 108/2024 ESP. 2023KO LAUGARREN HIRUHILEKO BERANKORTASUNARI ETA HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO BATEZ-BESTEKO EPEAREN TXOSTENAREN BERRI EMATEA./EXP. 108/2024. DAR CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD Y PLAZO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023. 0:37:03
9.- 2024KO URTARRILAREN 17TIK OTSAILAREN 20RA ARTE EMANDAKO ALKATETZA-DEKRETUEN ETA ZINEGOTZI DELEGATUEN EBAZPENEN KONTU EMATEA. /DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE CONCEJALÍAS DELEGADAS DICTADOS DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2024. 0:37:22
10.- GALDERAK ETA ESKAERAK ? RUEGOS Y PREGUNTAS. 0:37:35
FIN DE LA SESIÓN 0:40:12