SAIO DIGITALEN AKTAK
Bilatu
Pleno Ordinario del 25 de enero de 2024
Lotutako dokumentazioa:
20240125_GALDAKAO.mp4
Aztergaiak_OsokoBilkura-2024-01-25-SMARTIS.pdf
Partekatu esteka:
Esku-hartzeen zerrenda:
 ORDEN DEL DIA TIEMPO
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1.- 2023KO ABENDUAREN 21EKO OSOKO BILKURAREN BIDEOAKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA VIDEO-ACTA DE LA SESIÓN DE 21 DE DICIEMBRE DE 2023. 0:00:30
2.- 4330/2023 ESP.: HERRITARREN ETA ALKATETZAREN INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, TOKIKO MERKATARITZAN ESKOLA-MATERIALA EROSTEAGATIKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK BEHIN BETIKO ONARTZEARI BURUZKOA. EXP. 4330/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA-ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR EN EL COMERCIO LOCAL. 0:01:06
3.- 5622/2023 ESP.: HERRITARREN ETA ALKATETZAREN INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, GALDAKAOKO UDALAREN GARDENTASUNARI ETA INFORMAZIO PUBLIKOARI BURUZKO ORDENANTZAREN ALDAKETAREN HASIERAKO ONESPENARI BURUZKOA. EXP. 5622/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANÍA-ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO. 0:28:50
4.- 1549/2023 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, GALDAKAOKO UDALERRIKO LANPOSTU-ZERRENDA ONARTZEARI BURUZKOA. EXP. 1549/2023 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO. 0:35:28
5.- 253/2024 ESP.: OGASUN ETA BARNE ERREGIMENEKO INFORMAZIO-BATZORDEAREN IRIZPENA, PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN 9. ORDENANTZAKO GALDAKAOKO HIRI-AUTOBUSEN ZERBITZUAREN 7. ERANSKINEAN XEDAPEN IRAGANKOR BAT SARTZEA ONARTZEKOA. EXP. 253/2024 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR DE APROBACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA EN EL ANEXO 7 DEL SERVICIO DE AUTOBÚS URBANO DE GALDAKAO DE LA ORDENANZA Nº 9 REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS. 0:51:51
6.- 6149/2022 ESP.: LURRALDEKO INFORMAZIO BATZORDEAREN IRIZPENA, GALDAKAOKO UDALAREN ERAIKIN PUBLIKOAK, UDAL-BULEGOAK, KOMUN PUBLIKOAK, HIRI IGOGAILUAK ETA KANPOKO ARRAPALA MEKANIKOAK GARBITZEKO ZERBITZUAREN KONTRATUAREN ESLEIPENA ONARTZEKO. EXP. 6149/2022 DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE TERRITORIO PARA LA APROBACIÓN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASEOS PÚBLICOS, ASCENSORES URBANOS Y RAMPAS MECÁNICAS EXTERIORES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO. 0:58:15
7.- EH BILDU UDAL-TALDEAK BERE EGIN DU EUSKAL HERRIKO PENTSIODUNEN MUGIMENDUAREN MOZIOA. EL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU HACE SUYA LA MOCIÓN DEL MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS DE EUSKAL HERRIA. 01:05:21
8.- EUSKAL SOZIALISTAK UDAL-TALDEAREN MOZIOA, GALDAKAON BIZITEGI-MERKATU TENTSIONATUA DUTEN EREMUAK IZENDATZEARI BURUZKOA. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTAS VASCOS-EUSKAL SOZIALISTAK RELATIVA A LA DECLARACIÓN EN GALDAKAO DE ZONAS CON MERCADO RESIDENCIAL TENSIONADO. 01:32:11
9.- 6000/2023 ESP. GALDAKAOKO UDALAREN, UDAL EUSKALTEGIAREN ETA GALDAKAOKO MUSIKA JARDUEREN UDAL ZENTROAREN 2022KO AUDITORIA TXOSTENAREN BERRI EMATEA. EXP. 6000/2023. DAR CUENTA DEL INFORME DE AUDITORIA DE 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO, EUSKALTEGI MUNICIPAL Y CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES MUSICALES DE GALDAKAO. 02:07:04
10.- 6355/2023 ESP. GALDAKAOKO UDALAREN 2023KO AURREKONTUAREN LAUGARREN HIRUHILABETEKO EXEKUZIO MAILAREN BERRI EMATEA. EXP. 6355/2023. DAR CUENTA DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO DE 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO. 02:07:22
11.- 30/2024 ESP. 2023 EKITALDIAN HIZKUNTZA-ESKUBIDEEKIN LOTUTAKO ESPEDIENTEEI BURUZKO TXOSTENAREN BERRI EMATEA. EXP. 30/2024. DAR CUENTA DEL INFORME SOBRE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN EL EJERCICIO 2023. 02:07:36
12. ONDOKO ALKATE DEKRETUEN KONTU EMATEA: DAR CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS DE ALCALDÍA: ? 2024-0055 ZENBAKIDUN DEKRETUA, ONDARE ERANTZUKIZUNA. (4701/2022 ESP.). DECRETO Nº 2024-0055 DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. (EXP. 4701/2022). 02:07:50
13.- 2023KO ABENDUAREN 13TIK 2024KO URTARRILAREN 16RA ARTE EMANDAKO ALKATETZA-DEKRETUEN ETA ZINEGOTZI DELEGATUEN EBAZPENEN KONTU EMATEA. DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE CONCEJALÍAS DELEGADAS DICTADOS DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 16 DE ENERO DE 2024. 02:08:05
14.- GALDERAK ETA ESKAERAK ? RUEGOS Y PREGUNTAS. 02:08:22
FIN DE LA SESIÓN 2:10:28