ACTA DE SESIÓNS DIXITAIS
BUSCAR
Pleno Ordinario do 27 de julio de 2023
Documentación da Sesión:
20230727_CORISTANCO.mp4
27-07-2023ACTA_PLENOS_PARA_VIDEOACTA.doc
27-07-2023ACTA_PLENOS_PARA_VIDEOACTA-.pdf
Compartir ligazón:
Listaxe de intervencións:
INICIO DE LA SESIÓN 0:00:00
1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS DO : 12.06.2023; 17.06.2023; 26.06.2023; 26.06.2023 0:00:13
Votación 0:00:40
2. APROBACIÓN DE CAMBIO DE USO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DE SAN ROQUE E AGUALADA 0:00:51
Votación 0:11:24
3. APROBACION DOS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2024 0:11:46
Votación 0:13:44
4. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ARTIGO 8.1 DA ORDENANZA FISCAL Nº17 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 0:14:03
Votación 0:15:56
5. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ARTIGO 4 DA ORDENANZA FISCAL Nº13 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 0:16:13
Votación 0:34:12
6. APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ARTIGO 4 DA ORDENANZA FISCAL N.º 4 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES. 0:34:19
Votación 0:34:27
7. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO ARTIGO 7 DA ORDENANZA FISCAL Nº21 REGULADORA DO IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 0:34:35
Votación 0:34:44
8. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1-2023 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EXPEDIENTE SC1-2023 POR IMPORTE DE 658.174,85 EUROS. 0:35:09
Votación 0:52:25
9. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 2-2023 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EXPEDIENTE CE 1-2023 POR IMPORTE DE 49.314,07 EUROS 0:52:38
Votación 1:06:56
10. SOLICITUDE DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES DE BONIFICACIÓN DAS TAXAS E O ICIO NA OBRA DE INSTALACIÓN DO ASCENSOR NO CEIP BORMOIO- AGUALADA. 1:07:08
Votación 1:24:14
11. DACION DE CONTA DO INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDADE 2º TRIMESTRE ANO 2023. 1:24:36
12. CONTROL DA ACTIVIDADE DOS RESTANTES ÓRGANOS DA CORPORACIÓN 1:25:26
A.- RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DITADAS DENDE O 24.04.2023 (NÚM. 445) ATA O 20.07.2023(NÚM. 782). 1:25:33
B.- MOCIÓNS. 1:25:49
C.- ROGOS E PREGUNTAS. 1:25:55
FIN DE LA SESIÓN 1:32:38