ACTES SESSIONS DIGITALS
Cercar
PLE EXTRAORDINARI 04-07-2023
Documentació associada:
20230704_BEGUR.mp4
2023-07-04_Num_007_PLE_EXTRAORDINARI_-_Salo_de_sessions.pdf
Compartir enllaç:
Llistat d'intervencions:
INICI DE LA SESSIÓ 0:00:00
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 0:02:47
Votació 0:02:54
INFORMACIÓ 0:03:10
2.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ (EXP. 1992/2023). 0:04:21
Votació 0:05:48
3.- EXISTÈNCIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RÈGIM DE SESSIONS (EXP. 2027/2023). 0:05:59
4.- RENÚNCIA A LA CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES I CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (EXP. 1994/2023). 0:07:39
Votació 0:08:56
5.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS (EXP. 2026/2023). 0:09:13
Votació 0:12:04
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA (NÚM. 2023-0476 I 2023-0477), EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ORGANITZACIÓ DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, REGIDORS DELEGATS I DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDESSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP. 2029/2023). 0:13:00
7.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ I FIXACIÓ D’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA (EXP. 2028/2023). 0:21:28
8.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES. DEDICACIONS I ASSISTÈNCIES (EXP. 1986/2023). 0:23:58
Votació 0:30:20
9.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP. 2025/2023). 0:30:56
Votació 0:31:41
10.- DECLARACIÓ D’INCOMPATIBILITAT D’ALCALDIA (EXP. 2181/2023). 0:31:56
Votació 0:32:51
11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ EC-3 CASA DE CAMPO (EXP. 1188/2023). 0:33:06
Votació 0:35:02
12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS (EXP. 948/2023). 0:35:54
Votació 0:38:34
13.- DONAR CONFORMITAT AL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM ALS ÀMBITS DELS SECTORS S-26 BOSC MAJOR I SÒL URBÀ DE MAS GISPERT PER A L’ADAPTACIÓ AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE REVISIÓ DE SÒLS NO SOSTENIBLES DEL LITORAL GIRONÍ (EXP. 1124/2021). 0:45:06
Votació 0:46:46
14.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2022 (EXP. 450/2023). 0:53:40
Votació 0:58:58
FI DE LA SESSIÓ 0:59:29