ACTES SESSIONS DIGITALS
Cercar
PLE ORDINARI 21-11-2023
Documentació associada:
20231121_BEGUR.mp4
2023-11-21_Num_011_PLE_ORDINARI_-_Salo_de_sessions.pdf
Compartir enllaç:
Llistat d'intervencions:
INICI DE LA SESSIÓ 0:00:00
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 0:00:21
Votació 0:00:27
2.- INFORMACIONS D’ALCALDIA. 0:00:34
3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2024. APROVACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PERSONAL I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL (EXP. 3834/2023). 0:25:45
Votació 0:47:25
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 2023/06, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST VIGENT (EXP. 3430/2023). 1:31:01
Votació 1:33:16
5.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 2023/07, DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN EL PRESSUPOST VIGENT. EXP. 3762/2023 1:35:22
Votació 1:46:42
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 (TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA) I NÚM. 25 (REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN APARCAMENTS MUNICIPALS I ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT DEL MUNICIPI DE BEGUR) (EXP. 30/2023). 2:04:58
Votació 2:08:53
7.- APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DEL MUNICIPI DE BEGUR AMB EL PROJECTE PARCIAL “PROPOSTA DE DIGITALITZACIÓ PER AL SERVEI D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DE BEGUR” EN LA SEGONA CONVOCATÒRIA DEL PERTE (EXP. 3825/2023). 2:15:39
Votació 2:18:19
8.- ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA DE CANDIDATA AL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. LÍDIA PONCE MARTÍNEZ, DEL GRUP MUNICIPAL SEMPRE PER BEGUR I ESCLANYÀ – JUNTS – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) I PROPOSTA DE NOMENAMENT DE NOVA REGIDORA PER A COBRIR LA VACANT (EXP. 3768/2023). 2:19:29
9.- PRECS I PREGUNTES. 2:28:17
FI DE LA SESSIÓ 2:54:27